Geodetski elaborati

Sukladno novom Pravilniku o geodetskim elaboratima (NN 59/18) i Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) tvrtka GEOBIRO Biograd na Moru d.o.o. ovlaštena je za izradu svih geodetskih elaborata za:

  • diobu ili spajanje katastarskih čestica
  • provedbu akata odnosno planova prostornog uređenja
  • evidentiranje pomorskog i vodnog dobra
  • evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama
  • evidentiranje ili promjenu načina uporabe katastarskih čestica
  • evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
  • evidentiranje međa uređenih u posebnom postupku
  • provedbu u zemljišnoj knjizi
  • evidentiranje izvedenog stanja ceste