Legalizacija objekta – postupci nakon dobivanja rješenja o izvedenom stanju

Za zgrade za koje nije jednoznačno utvrđena građevna čestica provodi se postupak utvrđivanja građevne čestice i izrada parcelacijskog elaborata.
Zgrade za koje postoji utvrđena građevna čestica izrađuje se geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka u zgradama (uplana – upis u katastar i sud).