VAŽNIJI POJMOVI

 1. Kopija katastarskog plana

  Kopija katastarskog plana (preris katastarskog plana) je javna isprava koju izdaje katastar, a prikazuje položaj i oblik katastarskih čestica. Prikaz uključuje, osim predmetne čestice, i susjedne katastarske čestice, odnosno onoliko široko područje koliko nam je potrebno.

  Na kopiji plana prikazano je za sve katastarske čestice:
  • granica katastarske čestice
  • broj katastarske čestice
  • zgrade koje su evidentirane u katastru

  Osim ovih podataka, kopija plana može sadržavati i neke druge, npr. linije koje prikazuju granice kulture, kućne brojeve evidentiranih građevina i sl..

  Na svakoj kopiji plana, naveden je katastarski ured koji je kopiju izdao, čiji se pečat nalazi na dnu, katastarska općina kojoj prikazane čestice pripadaju, broj detaljnog lista i naravno, mjerilo. U gradovima cemo najcešce naići na mjerilo M 1:1000, ali ćesto mjerilo u Hrvatskoj je i 1:2880, a postoje još 1:2500, 1:2904..

  Ćest je primjer u praksi da kopija katastarskog plana ne odgovara stanju na terenu. Ukoliko sumnjate da je vaša čestica u naravi veća ili drugačijeg oblika, možete uzeti geodeta koji će utvrditi stvarnu površinu i oblik vaše katastarske čestice. Ukoliko na vašoj čestici postoji objekt, ali ste primjetili da on na kopiji katastarskog plana nije prikazan, trebali biste zatražiti geodeta da vaš objekt ucrta u katastarski plan.

 2. Posjedovni list

  U katastarskim uredima vodi se evidencija o posjedu i posjedovnim listovima. U posjedovne listove upisuju se posjednici katastarskih čestica i unose pisani podaci o katastarskim česticama (broj, adresa, način uporabe, izgrađenost, površina). Prijepis posjedovnog lista izdaje se na zahtjev stranke u nadležnom uredu za katastar.

 3. Vlasnički list

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 4. Lokacijska dozvola

  Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09) u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju koje se provodi svaki zahvat u prostoru.

  Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumenata prostornog uređenje na temelju kojih se izdaje, a ovisno o vrsti zahvata u prostoru lokacijskom dozvolom se određuje:

  • oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru
  • namjena građevine
  • veličina i površina građevine
  • smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru
  • oblikovanje građevine
  • uređenje građevne čestice
  • način i uvjete priključenja čestice, odnosno građevine na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
  • način sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i druge elemente važne za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima.
  Za koje građevine se izdaje lokacijska dozvola?

  Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m i jednostavne građevine prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09).

  Lokacijska dozvola nije akt kojim se odobrava gradnja građevina. Za gradnju građevina potrebno je ishoditi rješenje o uvjetima građenja ili potvrdu glavnog projekta ili građevinsku dozvolu, ovisno o građevini i zahvatu koji se izvodi.

  Tko izdaje lokacijsku dozvolu?
  • upravno tijelo velikog grada odnosno Grada Zagreba
  • upravno tijelo županije, nadležno za zahvate koji se provode u područjima izvan velikih gradova i Grada Zagreba
  • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, za zahvate u prostoru koje određuje Vlada uredbom, te za zahvat koji je planiran na području dvije ili više županija, odnosno Grada Zagreba

 5. Građevinska dozvola

  Građevinska dozvola je dokument (upravni akt – rješenje) na temelju kojega se može započeti gradnja građevine. Njime se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju.

  Građevinska dozvola potrebna je za građevine koje uredbom određuje Vlada RH ili za građevine koje se grade na području dvije ili više županija.

  Postupke izdavanja građevinske dozvole uređuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09 ).

  Tko izdaje građevinsku dozvolu?

  Građevinsku dozvolu izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove graditeljstva na čijem području se građevina gradi, ako Zakonom o gradnji ili posebnim zakonima nije drugačije određeno.

  Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdaje građevinske dozvole za sljedeće građevine: građevine prometa i veza, energetske građevine, vodne građevine, industrijske građevine, građevine za postupanje s otpadom i građevine za posebne namjene.

  Da bi se izdala građevinska dozvola potrebno je ishoditi potvrdu o usklađenosti glavnog projekta s posebnim propisima. Takvu potvrdu izdaju tijela i/ili osobe koje su sudjelovale u izdavanju lokacijske dozvole za tu građevinu.

  Dokumentacija za građevinsku dozvolu
  • zahtjev (investitor)
  • 3 (tri) primjerka glavog projekta s uvezanom preslikom teksta konačne lokacijske dozvole i posebnim uvjetima koji su sastavni dio lokacijske dozvole
  • pisano izvješće o kontroli glavnog projekta
  • parcelacijski elaborat ovjeren od nadležnog ureda za katastar uz potvrdu ministarstva koje je izdalo lokacijsku dozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima za oblik i veličinu nove građevne čestice
  • * dokaz investitora da ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini
  U sljedećim slučajevima potrebna je dodatna dokumentacija:
  • projekt izrađen prema stranim propisima – pisano izvješće i potvrda o nostrifikaciji
  • elaborat o geotehničkim i drugim istražnim radovima te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog projekta
  • potrebna privremena građevina – 3 (tri) primjerka glavnog projekta za tu građevinu i drugi prilozi uz to
  Koliko važi građevinska dozvola?

  Građevinska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti, a trajno ukoliko se u tom roku započne s radovima.

  Na zahtjev investitora, važenje građevinske dozvole može se jednom produžiti na još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti na temelju kojih je izdana.

  * Dokaz investitora da ima pravo graditi:
  1. izvadak iz zemljišne knjige
  2. ugovor ili odluka nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti
  3. ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajednička gradnja ili preuređenje građevine
  4. ugovorom o koncesiji kojim se stječe pravo gradnje
  5. pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine u slučaju rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje i preuređenja (adaptacije) te građevine, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno
  6. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika izdana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor

 6. Uporabna dozvola

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 7. Rješenje o izvedenom stanju

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 8. Etažno vlasništvo

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.